Olumsuzluk Zamirleri

Rusçada кто?, что?, какой? ve чей? Soru Zamirleri önlerine ни- öneki alarak olumsuz anlam ifade cümlelerde kullanılırlar.

никто не … hiç kimse … değil
ничто не … hiçbir şey … değil
ничей не … hiçbir kimsenin … değil
никакой не … herhangi biri … değil

 

Никто ve ничто Olumsuzluk Zamirleri normal кто? ve что? Soru Zamirleri gibi çekilir. Bu Olumsuzluk Zamirleri olumsuzluk eki (не, нет, нельзя) bulunan cümlelerde bulunurlar.

 

Никто не смотрел на него. Onun yüzüne kimse bakmıyordu.
Никто не

ответил на наш вопрос.

Bizim sorumuzu hiç kimse cevaplandırmadı
Никакие предложения не были Toplantıda tekliflerin hiçbiri destek
поддержаны на собрании. görmedi.

 

Oldukça yoğun olarak kullanılan никто ve ничто cümlede yerine göre hem özne hem de tümleç olarak kullanılır.

Никто не пришёл к нам. Bize kimse gelmedi.
Ничто не пугает меня. Hiçbir şey beni korkutmuyor

 

Tümleç olarak kullanıldıklarında Olumsuzluk Zamirleri hallere göre değişirler.

Я никому не позвонил. Ben hiç kimseye telefon etmedim.
Она ничего не попросила. O hiçbir şeyi rica etmedi.
В коридоре никого не было. Koridorda hiç kimse yoktu.
Я ничего не слышал по радио. Ben radyodan hiçbir şeyi işitmedim.

 

Olumsuzluk Bildiren Zamirleri edatlarla kullanıldıkları zaman ни veya не parçacığı ayrılır ve edat araya girer.

никого –> ни у кого
никем –> ни с кем
некого –> не у кого
некому –> не к кому

 

Я завтра ни к кому не пойду. Ben yarın hiç kimseye

gitmeyeceğim.

Она ни с кем не говорила. O hiç kimse ile konuşmuyordu.
Ни у кого не было этого словаря. Bu sözlükten hiç kimsede yoktu.
Я её ни о чём не спросил. Ben ona hiçbir şey hakkında sormadım.

 

Никакой ve ничей niteleme göreviyle isimlerle kullanılırlar ve bu isimlerin cins, sayı ve hal çekimlerine uyarlar.

 

Мне не нужно ничьей помощи. Hiç kimsenin yardımına ihtiyacım yoktur.
Они не сделали никаких ошибок. Onlar hiçbir hata yapmadılar.
Никакого успеха в этом они не добились. Bu konuda onlar herhangi bir başarı elde edemediler.

 

 

Некого ve Нечего Olumsuzluk Zamirleri

некого hiçbir kimse
нечего hiçbir şey

Bu zamirler de, кто? ve что? Soru Zamirleri’nin önüne не- eklenerek elde edilmektedir. Yine bu Soru Zamirleri gibi çekilirler ve sürekli ilk heceleri vurguludur.

 

некого ve нечего’nun çekimi

 

HALLER НЕКОГО НЕЧЕГО
Именительный
Родительный некого нечего
Дательный некому нечему
Винительный некого нечего
Творительный некем нечем
Предложный не о ком не о чем

 

Ей нечего слушать. Onun için dinleyecek bir şey yoktur.
Некого послать за книгами. Kitapları almak için gönderecek kimse yoktur.

 

Edatlarla kullanıldıkları zaman edat araya girer ve her bir sözcük parçası ayrı okunur.

Им не с кем разговаривать. Onların konuşacağı hiç kimseler yoktur.
Нам не на чем ехать. Gidecek bir şeyimiz yoktur.

 

Öznesiz cümlelerde некого ve нечего’dan sonra fiil mastar halde kullanılır.

Мне некому позвонить. Telefon edeceğim hiç kimse yoktur.
Не с кем поговорить. Konuşacak kimse yok.

 

 

 

İlgi Zamirleri

İlgi Zamirleri – Относительные Местоимения

İlgi Zamirleri bir cümlenin içindeki isim hakkında açıklama yapmak içim kurulan ikinci cümleciğin başında yer alan ve ilk cümledeki ismi belirten sözcüklerdir. Bu sözcükler кто? (kim?), что? (ne?), чей? (kimin?), какой (hangi?) gibi genel Soru Zamirleridir. Bu zamirler ismin sayısına, cinsiyetine ve hallere göre değişirler.

Bunların dışında где? (nerede?) куда? ve (nereye?) gibi soru sözcükleri ile de ilgi cümlecikler kurulur fakat bu durumda bu sözcükler isimin tekil ya da çoğul, erkek ya da dişi oluşuna göre değişmezler.

 

Как зовут того человека? O adamın isimi nedir?
Вы знаете? Siz biliyor musunuz?
Вы знаете, как зовут того человека? O adamın isimi ne olduğunu biliyor musunuz?

 

Куда она пошла? O nereye gitti?
Вы видели? Siz gördünüz mü?
Вы видели, куда она пошла? Onun nereye gittiğini gördünüz mü?

 

Когда начинается школа? Okul ne zaman başlıyor?
Они помнят? Onlar hatırlıyorlar mı?
Они помнят, когда начинается школа? Okulun ne zaman başladığını hatırlıyorlar mı?

 

Где он? O nerededir?
Она не знает. O bilmiyor.
Она не знает, где он. Onun nerede olduğunu bilmiyor.

 

Кого зовут? Kimi çağırıyorlar?
Вы слышите? Siz duyuyor musunuz?
Вы слышите, кого зовут? Kimi çağırıldığını duyuyor musunuz?

 

Кем он хочет стать? O kim olmak istiyor?
Его отец не знает. Onun babası bilmiyor.
Его отец не знает, кем он хочет стать. Babası onun kim olmak istediğini bilmiyor.

 

Что это? Bu nedir?
Учительница спросила. Öğretmen sordu.
Учительница спросила,

что это.

Öğretmen bunun ne olduğunu sordu.

 

О чём ты думаешь? Sen ne hakkında düşünüyorsun?
Мне интересно. Merak ediyorum.
Мне интересно, о чём ты думаешь. Senin ne düşündüğünü merak ediyorum.

 

Какую работу ты выполняешь? Sen ne iş yapıyorsun?
Ты должен сказать. Sen söylemelisin.
Ты должен сказать, какую работу ты выполняешь. Ne iş yaptığını söylemelisin.

 

Скольких студентов нет? Kaç öğrenci yok?
Учитель спрашивает. Öğretmen soruyor.
Учитель спрашивает, скольких студентов нет. Öğretmen kaç öğrencinin olmadığını soruyor.

Belgisiz Zamirler

НЕКОТОРЫЙ ve НЕСКОЛЬКО Belgisiz Zamirler

1. Некоторый (kimi) zamiri:

Bir bütünün, bir grubun veya bir çokluğun bir kısmından bahsedilirken bu zamir kullanılır.

Некоторые туристы посетили музей. Turistlerin bazıları müzeyi ziyaret ettiler.
Некоторые студенты сдали экзамены. Öğrencilerin bazıları sınavlarını bitirdi.
Я уже прочитал некоторые стихи Пушкина. Ben artık Puşkin’in şiirlerinin bazılarını okudum.

 

2. Несколько (birkaç) zamiri:

Bu zamir sayı bakımından belgisizliği gösterir. Bu zamirden sonra gelen sayılabilen isimler -İN HALİ çoğul olarak kullanılır. Kendisi de sıfatların çoğul formunda çekilir.

У меня несколько книг. Birkaç tane kitabım var.
Наш учитель знает несколько иностранных языков. Öğretmenimiz birkaç tane yabancı dil biliyor.
Учитель говорил о нескольких студентах. Öğretmen birkaç kız öğrenci hakkında konuşuyordu.

 

 

 

Kimin (чей?) Zamiri

Чей? (kimin) zamirinin hallere göre çekimi

HALLER

TEKİL

ÇOĞUL

eril cins

dişil cins

nötr cins

И.п.

чей

чья

чьё

чьи

Р.п.

чьего

чьей

чьего

чьих

Д.п.

чьему

чьей

чьему

чьим

В.п.

чей, чьего

чью

чьё

чьи, чьих

Т.п.

чьим

чьей

чьим

чьими

П.п.

о чьём

о чьей

о чьём

о чьих

Şahıs Sahiplik Zamirleri varlıkların sahibini gösterirler. Birinci ve ikinci Şahıs Sahiplik Zamirleri’nin cins, sayı ve hal ekleri tamamen farklıdır. Önünde kullanıldıkları isim hangi halde ise Sahiplik Zamirleri de o halde çekimli olmak zorundadır.

– Чей это карандаш? – Bu kurşunkalem kimindir?
– Это мой карандаш. – Bu benim kurşun kalemimdir.
– Чья это ручка? – Bu dolmakalem kimindir?
– Это моя ручка. – Bu benim dolmakalemimdir.
– Чьё это зеркало? – Bu ayna kimindir?
– Это моё зеркало. – Bu benim aynamdır.
– Чьи это карандаши – Bunlar kimin kurşunkalemleri
(ручки, зеркала)? (dolmakalemleri, aynalar)?
– Это мои карандаши
(ручки, зеркала).
– Bunlar benim kurşunkalemlerim
(dolmakalemlerim, aynalarım).
-это портфель? – Bu çanta kimindir?
– Это наш (ваш) портфель. – Bu bizim (sizin) çantamızdır (çantanızdır).
-Чья это газета? – Bu kimin gazetesidir?
– Это наша (ваша) газета. – Bu bizim (sizin) gazetemizdir (gazetenizdir).
– Чьё это зеркало? – Bu kimin aynasıdır?
– Это наше (ваше) зеркало. – Bu bizim (sizin) aynamızdır (aynanızdır).
– Чьи это портфели? – Bu kimin çantalarıdır?
– Это наши (ваши) портфели. – Bu bizim (sizin) çantalarımızdır (çantalarınızdır).

Meslek Bildiren Sözcükler

MESLEK BİLDİREN SÖZCÜKLER – Слова, Обозначающие Профессии
Meslek bildiren sözcükler hem ERİL hem de DİŞİL olarak kullanılır.

1. Meslek ve ihtisas bildiren sözcükler son takıları yönünden genel olarak ERİL CİNS’tirler.

врач (doktor)

педагог (pedagog)

доцент (doçent)

судья (hakim)

секретарь (sekreter)

механик (teknisyen)

токарь (tornacı)

Bu sözcükler modern Rusçada bayanlar için de kullanılırlar.  Bir şahsın adının cinsiyetine göre isim soylu sözcük eklenir.
Эта девушка – хороший педагог.
Его сестра – прекрасный секретарь.
Эта женщина – наш судья.
Эта красивая женщина – наш врач.
Где секретарь? – Секретарь вышла из бюро.

2. Bazı “ortak özellik” taşıyan isimler şimdiye kadar hem ERİL hem de DİŞİL olarak kullanılır.  Bunların sonu -а veya -я ile biterler.
сирота (yetim, öksüz)
калека (sakat, özürlü)
умница (akıllı)
разиня (mıymıntı)
Эта девочка – круглая сирота. Bu kız öksüz.
Какая она умница!    Ne akıllı biri!